NÁKUPNÝ KOŠÍK
Spolu:
0.00 €
 Produktov:
0
Zobraziť obsah košíka

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu firmy Jozef Mongel-ARES

 

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je firma Jozef Mongel-ARES, so sídlom Nitrianska Streda 312,956 16, IČO: 35 035 463(ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.ares-gunshop.sk (ďalej len „systém“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a kompetencie predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).


Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1.   Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Predmetné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ako zmluvy na diaľku a na všetky vzťahy z nich vyplývajúce. 

2. 2. a) Objednávka kupujúceho predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky. Od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.  b) Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že kúpna zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom uzatvorenia kúpnej zmluvy je územie Slovenskej republiky.

3.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.

4.   Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

5.   Ak v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak, nadobúda kupujúci  vlastnícke právo k tovaru momentom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru (poštovné a balné), ktoré znáša kupujúci. V prípade predaja tovaru do zahraničia (mimo územia Slovenskej republiky), nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru momentom, kedy je tovar na území Slovenskej republiky predávajúcim odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.   

6.   Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).

7.   Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky, meno a email resp. kontakt. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že kupujúci použil ako formu platenia "platba na účet spoločnosti", predávajúci vráti finančné prostriedky bankovým prevodom na účet kupujúceho a to do 7 dní. V ostatných prípadoch je potrebné, aby kupujúci uviedol číslo účtu a názov banky, pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

8.   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

9.   Doba platnosti akčnej ponuky- všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Predaj tovaru s obmedzením

Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov. Ide o nasledujúce skupiny tovarov:

·          prostriedky sebaobrany (obranné spreje, obušky, boxery, tonfy a iné produkty)

 K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné: poslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu buď:

·          faxom (na číslo +421385318887, +421911956342 alebo

·          e-mailom na adresu: ares@ares-gunshop.sk

 Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Na základe dohody s predávajúcim je možné takúto objednávku vybaviť bez sporných položiek. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení, uvedených v odstavci Ochrana osobných údajov zákazníkov.

Predaj tovaru do zahraničia

Našli ste na našej stránke výrobok, ktorý by ste si chceli kúpiť, ale momentálne sa nachádzate alebo žijete v zahraničí. Naším úsilím je vyhovieť želaniam všetkých zákazníkov bez ohľadu na miesto dodania tovaru. V prípade, že je to mimo územia SR, riešime platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

Pri predaji tovaru do zahraničia (mimo územia Slovenskej republiky) je kupujúci povinný dodržiavať príslušné právne predpisy krajiny, do ktorej má byť v súlade s jeho požiadavkou uvedenou v objednávke tovar odoslaný, najmä si vopred preveriť skutočnosť, či držanie, nadobúdanie vlastníctva a dovoz ním objednávaného druhu tovaru nie je v danej krajine zakázaný/regulovaný, ako aj tú skutočnosť, či daná krajina nezakazuje predaj ním objednávaného tovaru cez internet (zákaz uzatvárania zmlúv na diaľku).


Kupujúci, ktorý žiada dodanie tovaru do zahraničia (mimo územia Slovenskej republiky) potvrdí splnenie vyššie uvedenej povinnosti a zákonnú dovolenosť ním objednávaného druhu tovaru v zmysle vyššie uvedeného ujednania zaškrtnutím príslušného políčka v rámci objednávkového formulára. 
Kupujúci, ktorý žiada dodanie tovaru do zahraničia (mimo územia Slovenskej republiky) si je plne vedomý všetkých trestnoprávnych, ako aj iných sankčných postihov spojených s uvedením prípadných nepravdivých vyhlásení vo vzťahu k splneniu si jeho povinností v zmysle tohto bodu zmluvných podmienok, za ktoré nesie zodpovednosť v plnom rozsahu.


Akustické zbrane:

Akustické zbrane  predávané našou spoločnosťou sú upravené podľa zákonov Slovenskej Republiky. Všetky sú dodávané s protokolmi o novom kusovom overení zbraní potvrdzujúcom zmenu druhu zbrane z jej originálnej verzie na  akustickú zbraň. Dokumenty sú k dispozícii aj v anglickom jazyku.

 Na kúpu je potrebné dovŕšiť 18 rokov a potvrdiť to zaslaním kópie dokladu totožnosti na našu adresu, mailovú adresu alebo faxové číslo. Doklad treba zaslať iba pri prvej kúpe. Je nevyhnutné, aby sa  zákazník uistil, že tento druh zbraní je legálny v jeho krajine. Ak je potrebné registrovať túto zbraň, odporúča sa to dodržať a riadiť sa podľa zákonov príslušnej krajiny. Uvedené zbrane nepredávame mimo územia EU.


Možnosti platby

·             prevodným príkazom na účet predávajúceho vo VÚB

·             dobierkou

·             osobný odber

Doprava a dodacie podmienky

Dôležitou informáciou pre zahraničných zákazníkov je cena za dopravu. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.
V prípade, že tieto dodacie podmienky akceptujete, nebráni nám už nič v úspešnej realizácii obchodu. Tovar do zahraničia zasielame prostredníctvom kuriéra GLS. Pri doručení do ČR platíte cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).


Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

1.   Predávajúci je povinný realizovať objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, zvyčajne expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, je predávajúci oprávnený stornovať objednávku v súlade s bodom 8. tohto článku obchodných podmienok. 

2.   Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upovedomený emailom.

3.   V prípade, ak si kupujúci ako formu dodania tovaru nezvolí možnosť "osobný odber", bude mu tovar na základe jeho výslovnej požiadavky uvedenej v objednávke dodaný formou doručenia na ním uvedenú adresu. Za účelom splnenia takejto jeho požiadavky pritom kupujúci poveruje predávajúceho, aby mu dodanie ním objednaného tovaru zabezpečil prostredníctvom zásielkovej služby. 

4.   Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

5.   V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Je možné v objednávke uviesť prednostnú realizáciu objednávky, resp. telefonicky doplniť uvedenú požiadavku. Tovar odošleme prostredníctvom balíka zásielkovou službou GLS s doručením do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň od odoslania).

6.   Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je potrebné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytok tovaru bude vyexpedovaný, akonáhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník uhradí poštovné za obidve zásielky.

7.   Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený zásielkovou službou GLS. Ku každej zásielke bude priložený záručný list a návod. Faktúra bude zaslaná na Vami uvedenú emailovú adresu. Tovar nadštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude s Vami odsúhlasený osobitne.

8.   Firma  Jozef Mongel-ARES, nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

Na Vami objednaný tovar, ktorý sa nachádza v objednávke ( ktorú ste potvrdili) Vám náš systém na základe vami potvrdenej objednávky, vygeneruje faktúru od dodávateľa Jozef Mongel-ARES. Objednávka, resp. faktúra bude obsahovať produkty s 20%  DPH.

Jozef Mongel-ARES poskytuje viacero možností platenia. Vami objednané produkty budú doručené zásielkovou službou GLS. Snažíme sa, aby aj poštovné bolo pre Vás čo najvýhodnejšie. Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky a spôsobu platby. Bližšie informácie ohľadne poštovného nájdete v kolónke "ceny dopravy".

Nedoručené zásielky

1.   Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne do 7. dní od odoslania správy.

2.   Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.

3.   Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

4.   Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.

5.   Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne Jozef Mongel-ARES. a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

1.   Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §7  a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.. 

2.   Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predavajúcemu.

3.   Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

·         Uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt, e-mailom na adrese ares@ares-gunshop.sk,alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; uviesť v písomnom odstúpení od zmluvy číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu a svoje číslo účtu či adresu pre vrátenie peňazí.

·         Pred samotným odstúpením odporúčame kontaktovať predávajúceho telefonicky a dohodnúť potrebné náležitosti ohľadom vrátenia tovaru.

·         Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcií „kontakt“. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zasielajte prosím späť:

·                podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale,

·                 nepoužitý,

·                 nepoškodený,

·                 kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),

·                 spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Ochrana osobných údajov zákazníkov

1.   Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predavajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu, číslo OP (ak to vyžaduje predaj s obmedzením). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predavajúcemu svoje obchodné meno,adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.   Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nákup v našom internetovom obchode.

3.   Firma Jozef Mongel-ARES, rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby, zakúpiť v našej spoločnosti produkty, podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

4.   V prípade ad hoc môže naša spoločnosť od Vás požadovať aj osobné údaje nad rámec štandardných osobných údajov (napr. ak to bude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis), výlučne však za účelom poskytnutia kvalifikovanej služby a za podmienky, že budete vopred s týmito skutočnosťami oboznámení. Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás.

5.   Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópiu preukazu totožnosti) je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo priamo v on-line režime po prihlásení do systemu. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

6.   Zaslaním záväznej objednávky internetovému obchodu www.ares-gunshop.sk udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas na zhromažďovanie, používanie a spracovanie osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomnou formou (e.mail, fax, listová zásielka) odvolať.  Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.

7.   Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom získania produktov (výrazne označených v našej ponuke) maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby, staršie ako 18 rokov, preberáte právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na seba.

8.       Jozef Mongel-ARES, sa zaväzuje, že Vami poskytnuté osobné údaje použijeme výlučne k tomu, aby sme sa s Vami spojili s cieľom komplexne splniť Vaše požiadavky a potreby a neustále zlepšovať služby našej spoločnosti.

9.        Jozef Mongel-ARES sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.

10.            Jozef Mongel-ARES  môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.

11.            Jozef Mongel-ARES  je nútená zverejniť Vaše údaje  jedine organizáciam, s ktorými je nutné spolupracovať pri vybavovaní Vašej objednávky. Sú to banky (klienti ktorých u nás môžu platiť cez internet banking) a, ktoré zabezpečujú prepravu našich produktov až k Vám na základe Vašej záväznej objednávky. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.

12.            Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Jozef Mongel-ARES  bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

13.            Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.

14.            Jozef Mongel-ARES  Vás bude kontaktovať len v prípade, ak nám poskytnete Vaše telefónne (faxové) číslo alebo e - mailovú adresu. Ak sa budeme s Vami kontaktovať a Vy nebudete mať záujem dostávať od nás viac informácií o našich výrobkoch, dajte nám vedieť, niektorou z uvedených možností.

15.            Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky, faxom alebo poslaním e-mail.

16.            Jozef Mongel-ARES  uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a tieto sú chránené pred neoprávnenými zásahmi, najmä zneužitím alebo zverejnením spôsobom, ktorý je taxatívne stanovený v príslušnom vnútornom normatívnom právnom akte našej spoločnosti.

17.            Ak máte záujem aktualizovať Vaše osobné údaje alebo sa chcete informovať komplexnejšie o ochrane osobných údajov v našej spoločnosti, napíšte nám alebo nás kontaktujte niektorou z uvádzaných možností.

18.            Jozef Mongel-ARES  si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany údajov.

Reklamačný poriadok internetovej predajne Jozef Mongel-ARES  

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronické objednávky kupujúci  v deň odoslania objednávky akceptuje platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.